นโยบายการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)

นโยบายฉบับนี้ อธิบายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดของ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ซึ่งได้ใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยของชีวิต อนามัย และทรัพย์สิน ในพื้นที่ควบคุมของเรา

ทั้งนี้ เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของนโยบายใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในช่องทางสื่อสารของเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเราเก็บรวบรวม

เราเก็บภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งสามารถที่สามารถจดจำได้ว่าเป็นท่าน เสียงของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน ภายในสถานที่ อาคาร และพื้นที่อื่น ๆ ของเรา ผ่านระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของเรา

เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราและบุคคลอื่นตามกฎหมาย ซึ่งสามารถแจกแจงวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

  • เพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัยอนามัยส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินในพื้นที่ จากความเสียหาย การหยุดชะงัก การทำลาย และอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจ
  • เพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นที่และรักษาความปลอดภัยของอาคาร บุคลากร พนักงาน และผู้มาติดต่อ และทรัพย์สินที่เก็บอยู่ในสถานที่
  • เพื่อรักษาสิทธิหรือปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เช่น การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือให้ความร่วมมือในการพิจารณาพิพากษาคดี แก้ไขปัญหาข้อพิพาท การสืบสวนสอบสวน ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

3. บุคคลภายนอกที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา

เราไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่จำเป็น เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมูลเหตุที่เฉพาะเจาะจงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

  • บริษัทอื่น ๆ ในเครือของเรา เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจการของเรา
  • ผู้ให้บริการของเรา เช่น ผู้ให้บริการระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing เป็นต้น
  • หน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาลยุติธรรม หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น เป็นต้น
  • ที่ปรึกษาของเรา เช่น ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ ผู้เชี่ยวชาญประเภทอื่น เพื่อการดำเนินธุรกิจ หรือการรักษาผลประโยชน์ของเรา หรือบุคคลภายนอกที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
  • ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง การควบรวม การโอนกิจการ เป็นต้น

ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ดำเนินการหรือให้บริการในนามของเรา เราจะควบคุมการใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นและตามที่บุคคลภายนอกได้รับมอบหมายจากเราเท่านั้น พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยผ่านเงื่อนไขของสัญญาการประมวลผลข้อมูลและ/หรือการประเมินความปลอดภายในการให้บริการบนข้อมูลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านด้วยตนเอง เราอาจไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นได้ จึงโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

4. มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราจะพยายามปกป้องข้อมูลของท่านอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเราได้ดำเนินการวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อันจะยกตัวอย่างได้ ดังนี้ (1) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน ลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรองรับการ patch ความปลอดภัยที่เหมาะสม (2) มาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นต้น และ (3) มาตรการอื่น ๆ ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูล

เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระเบียบภายในของเราอย่างเคร่งครัดตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดไม่นานกว่าระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเก็บข้อมูล

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่เรากำหนด ท่านอาจมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  • สิทธิการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
  • สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลของท่านท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

7. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง pdpa@visionventures.co.th