บริการตรวจวัดสายตา

“การตรวจวัดสายตา” ขั้นตอนสำคัญของการได้แว่นและเลนส์ที่ดีที่สุด

“มองไกลไม่ชัด หรือมองใกล้ไม่ชัด” หากคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตาของคุณมีปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากที่สุดคือการไปตรวจวัดสายตา

การตรวจวัดสายตา คืออะไร

การตรวจวัดสายตา เป็นการตรวจหาค่าสายตา เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดแว่นสายตา รวมไปถึงการทดสอบการมองเห็นโดยรวมอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการมองเห็น โดยในขั้นตอนการตรวจวัด จะมีตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ จากระยะห่างที่กำหนดในระยะใกล้ หรือไกล

การตรวจวัดสายตาตามมาตรฐาน Bvax 12 ขั้นตอนจากหอแว่น

Bvax เป็นการตรวจวัดสายตาที่ได้มาตรฐานจากหอแว่น Better Vision เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำที่สุด โดยมี 12 ขั้นตอนดังนี้

1

Eye History Evaluation

สอบถามประวัติลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาและแก้ไขปัญหาแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง

2

Pin Hole Detection

แยกความผิดปกติสายตาด้วย Pin Hole หาค่าความผิดปกติสายตาเบื้องต้นจากเครื่องวัด สายตาคอมพิวเตอร์ และระยะห่างศูนย์กลางตาทั้ง 2 ข้าง

3

Red-Green Test

ตรวจวัดเพื่อยืนยันค่าสายตาสั้นหรือยาวที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 ว่าถูกต้องหรือไม่ มากหรือ น้อยอย่างไร

4

Clock Chart Test

ทดสอบความผิดปกติสายตาเอียงว่ามีปัญหาหรือไม่

5

Cross Cylinder Test

เป็นการตรวจหาค่าสายตาเอียงและตำแหน่งองศาเอียงจากขั้นตอนที่ 4อย่างละเอียด

6

Red - Green Test

เป็นการตรวจวัดเพื่อยืนยันค่าสายตาสั้น หรือยาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ค่า สายตาเอียงแล้ว

7

Visual Acuity Test (V.A)

ทดสอบความสามารถในการมองเห็น หรือความชัดในการรับภาพของสายตาหลัง การแก้ไขสายตา

8

Stereo test

ทดสอบการรับภาพสามมิติ หลังการแก้ไขสายตา

9

Coincidence Test

ทดสอบความสมดุลของขนาดภาพที่ตามองเห็นทั้ง 2 ข้าง หลังการแก้ไขสายตา เพื่อพิจารณาเลือกวิธีว่าควรแก้ไขด้วยแว่นตา หรือคอนแทคแลนส์

10

Cross Line Chart Test

ทดสอบค่าสายตาระยะอ่านหนังสือ สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

11

Data Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบแต่ละขั้นตอน เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทาง สายตาแต่ละชนิด

12

Test Data Summary

สรุปผลการตรวจวัดสายตา พร้อมอธิบายและให้คำแนะนำ

หากการวัดสายตามีความผิดพลาด หรือไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ผู้ใช้งานแว่นสายตาเกิดปัญหา เช่น ใส่แล้วปวดหัว มึนงง หรือเห็นภาพซ้อน ดังนี้ ‘การตรวจวัดสายตา’ จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพื่อให้ได้แว่นที่ดีที่สุด เลนส์ที่ใส่สบายตามากที่สุด “หอแว่น Better Vision” ยินดีบริการตรวจวัดสายตาฟรี ด้วยระบบ Bvax 12 ขั้นตอน พร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ทุกสาขาทั่วประเทศไทย